Нові надходження літератури за вересень 2016 р.

СОЦІАЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

63.3(4УКР)
Т31
Тельвак, В. В. Львівська історична школа Михайла Грушевського [Текст] : [монографія] / В. В. Тельвак, В. П. Педич. – Львів : Світ, 2016. – 440 с. : іл. – (Грушевськіяна ; Т. 9). – Бібліогр.: с. 401-422.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

66.03
П50
Політика в публічному управлінні [Текст] : навч. посіб. / І. С. Бондар, В. Г. Горник, С. О. Кравченко, В. В. Кравченко. – К. : Ліра-К, 2016. – 200 с. – Бібліогр.: с. 195-199.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

68.5
Г14
Гайда, П. І. Транспортно-заряджальна машина 9Т218 [Текст] : навч. посіб. / П. І. Гайда, М. Б. Шелест. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2016. – 249 с. : рис. – Бібліогр.: с. 248.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

65.012
І-26
Ігнатюк, А. І. Економіка галузевих ринків [Текст] : навч. посіб. / А. І. Ігнатюк. – К. : Київ. ун-т ім. Т. Шевченка, 2015. – 448 с. – Бібліогр.: с. 447.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

5. 65.01
Е45
Економічна теорія: політекономія [Текст] : практикум, навч. посіб. / Базилевич В.Д., ред. – 2-е вид., стер. – К. : Знання, 2013. – 494 с. – Бібліогр.: с. 493-494.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

65.052.2
О-17
Облікова концепція управління вартістю нематеріальних актів підприємства [Текст] : монографія / П. О. Куцик, І. М. Дрогобицький, З. П. Плиса, Х. І. Скоп. – Львів : Растр-7, 2016. – : табл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

65.9(4УКР-4ІВА)
В43
Використання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами та організаціями Івано-Франківської області [Текст] : стат. зб. / Макар Ю. О., ред. – Івано-Франківськ : Головне упр-ня статистики в Ів.-Франківській області, 2016. – 66 с.
К-сть прим.: 1 (ЧЗСЕ. – 1)

65.9(4УКР-4ІВА)
О-51
Окремі показники національних рахунків Івано-Франківської області [Текст] : стат. зб. / Костюк О. В., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2016. – 96 с.
К-сть прим.: 1 (ЧЗСЕ. – 1)

65.9(4УКР)291.5
В53
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. пр. № 833 : Логістика / Крикавський Є.В., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2015. – 175 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ДЕРЖАВА І ПРАВО

67
В53
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. пр. № 827 : Юридичні науки / Чухрай Н. І., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2015. – 303 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

КУЛЬТУРА. НАУКА. ОСВІТА

74.484(4УКР)
В53
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. пр. № 831 : Інформатизація вищого навчального закладу / Федасюк Д. В., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2015. – 99 с. : табл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

78.34(4УКР)
Б59
Бібліотека XXI століття: перспективи та інновації [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., (Київ, 23 квітня 2015 року) / Бачинська Н. А., уклад. [та ін.]. – К. : КНУКіМ, 2015. – 237 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

78.35
Д64
Долбенко, Т. О. Зберігання документів у бібліотеках [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань. – К. : Ліра-К, 2015. – 288 с. – Бібліогр.: с. 239-246.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

001
S53
Shenderovsky, V. A. May the Light of Science Never Die [Текст] = Нехай не гасне світ науки : проект "Українська наукова книга іноземною мовою" / V. A. Shenderovsky. – К. : Academperiodyka, 2016. – 388 p. : іл.
К-сть прим.: 10 (Н.Аб. – 8, ЧЗПВ. – 1, К/сх. – 1)

001
Н34
Наукова та інноваційна діяльність Івано-Франківської області [Текст] : стат. зб. / Макар Ю. О., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2016. – 124 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

016:620.9
А58
Альтернативні джерела енергії [Текст] : бібліогр. покажч. / Локотош Л. М., уклад. ; Жолобко Л. А., ред. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2016. – 70 с.
К-сть прим.: 1 (ІБВ . – 1)

338.488.2
К60
Колективні засоби розміщування Івано-Франківської області у 2015 році [Текст] : стат. зб. / Костюк О. В., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2016. – 75 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

502.174.3
С83
Стратегічна оцінка використання відновлювальних джерел енергії у сталому туристично-рекреаційному розвитку Карпатського регіону [Текст] : кол. моногр. / О. М. Мандрик, Л. М. Архипова, Я. О. Адаменко [та ін.] ; Архипова Л. М., ред.; Рудько Г. І., Семчук Я. М., Передерко В. П., рец. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 323 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 310-323.
К-сть прим.: 7 (Н.Аб. – 5, К/сх. – 2)

528.7
Б91
Бурштинська, Х. В. Аерокосмічні знімальні системи [Текст] : навч. посіб. / Х. В. Бурштинська, С. А. Станкевич. – Львів : Львів. політехніка, 2013. – 316 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 309-312.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

544
Т49
Тлумачний довідник із фізичної хімії [Текст] / О. А. Бєлобородова, Б. В. Єременко, М. Ю. Корнілов [та ін.] ; Корнілов М. Ю., ред. – К. : Київ. ун-т ім. Т. Шевченка, 2013. – 207 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

55
І-19
Іванік, О. М. Моделювання геологічних процесів і структур [Текст] : практикум, навч. посіб. / О. М. Іванік, М. В. Назаренко, С. А. Хоменко. – К. : Київ. ун-т ім. Т. Шевченка, 2014. – 115 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 112 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

551.43
П78
Прогнозування зсувів [Текст] : монографія / Е. Д. Кузьменко, П. В. Блінов, О. П. Вдовина [та ін.] ; Кузьменко Е. Д., ред.; Семчук Я. М., рец. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 601 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 581-601.
К-сть прим.: 10 (Н.Аб. – 8, К/сх. – 2)

553.61
Р83
Рудько, Г. І. Геологія і геолого-економічна оцінка родовищ каоліну України [Текст] : [монографія] / Г. І. Рудько, В. М. Озерко, І. В. Шепель. – К.- Чернівці : Букрек, 2015. – 336 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 313-330.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

553.98
П32
Підрахунок запасів нафти і газу [Текст] : підручник / Г. І. Рудько, М. В. Ляху, В. І. Ловинюков [та ін.] ; Рудько Г. І., ред. – К.-Чернівці : Букрек, 2016. – 592 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 590-591. – 5 курс.
К-сть прим.: 51 (К/сх. – 2, Н.Аб. – 5, ЧЗТЛ. – 1, УчАб. – 43)

КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ

004.4
В53
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. пр. № 830 : Комп'ютерні системи та мережі / Мельник А. О., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2015. – 179 с.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

004.9
Д84
Дурняк, Б. В. Управління запитами в системах документообігу [Текст] : [монографія] / Б. В. Дурняк, М. С. Пасєка, Т. М. Майба. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2016. – 192 с. : рис. – Бібліогр.: с. 175-189.
К-сть прим.: 5 (Н.Аб. – 4, К/сх. – 1)

004
В53
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. пр. № 832 : Інформаційні системи та мережі / Чухрай Н. І., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2015. – 407 с. : табл.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

614.8
К67
Корнєєнко, С. В. Безпека життєдіяльності під час проходження польових навчальних практик [Текст] : навч. посіб. / С. В. Корнєєнко. – К. : Київ. ун-т ім. Т. Шевченка, 2014. – 95 с. : іл. – Бібліогр.: с. 93.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

621.31
В53
Вісник Національного університету "Львівська політехніка" [Текст] : зб. наук. пр. № 834 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / Лозинський О. Ю., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2015. – 103 с. : рис.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

621.317
В47
Вимірювальна техніка та метрологія [Текст] : міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 76 / Стадник Б. І., ред. – Львів : Львів. політехніка, 2015. – 165 с. : рис.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

629.33
К44
Кисликов, В. Ф. Будова й експлуатація автомобілів [Текст] : підручник / В. Ф. Кисликов, В. В. Лущик. – 6-те вид. – К. : Либідь, 2013. – 400 с. : іл. – Бібліогр.: с. 396.
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

691
М34
Матеріалознавство (для архітекторів та дизайнерів) [Текст] : підручник / К. К. Пушкарьова, М. О. Кочевих, О. А. Гончар, О. П. Бондаренко. – 2-ге вид., перероб. – К. : Ліра-К, 2015. – 592 с. : іл., рис., табл. – Бібліогр.: с. 511-514.
К-сть прим.: 2 (К/сх. – 1, ЧЗТЛ. – 1)

МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

81.432.1
Б24
Барановська, Т. В. Граматика англійської мови [Текст] = Exercises in english grammar : зб. вправ, навч. посіб. / Т. В. Барановська. – 2-ге вид., випр. та допов. – К. : Логос-М, 2015. – 384 с. – (Учням та абітурієнтам).
К-сть прим.: 1 (К/сх. – 1)

81.432.1
В31
Верба, Г. В. Граматика сучасної англійської мови [Текст] : довідник / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. – К. : Логос-М, 2015. – 352 с.
К-сть прим.: 3 (УчАб. – 2, К/сх. – 1)

ЕЛЕКТРОННІ КОПІЇ

Polutrenko, М. Chemistry [Текст] : Lecture notes / М. Polutrenko, V. Vresch, O. Shkriblyak. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 259 с. – (Chemistry department). – 1 курс.

Ігнатюк, О. Г. Іноземна мова. Англійська мова. Тести [Текст] : навч. посібник / О. Г. Ігнатюк, І. І. Озарко, Н. О. Школьна. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 117 с. – 4 курс.

Кузьмин, В. М. Економіка підприємства [Текст] : навчальний посібник / В. М. Кузьмин. – 2-е вид, перероб. та доп. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 195 с. – (Кафедра економіки підприємства). – 3 курс.
38. Манюк, М. І. Комплексне дослідження нафтогазоносності територій [Текст] : конспект лекцій / М. І. Манюк, А. Л. Білогубко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 91 с. – (Кафедра геології та розвідки нафтових і газових родовищ). – 5 курс.

Матеїк, Г. Д. Загальна фізика [Текст] : конспект лекцій. Ч. 1 / Г. Д. Матеїк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 253 с. – 1 курс.

Матеїк, Г. Д. Загальна фізика [Текст] : конспект лекцій. Ч. 2 / Г. Д. Матеїк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 298 с. – 1 курс.

Нєвєнченко, А. І. Інфраструктура туризму [Текст] : конспект лекцій / А. І. Нєвєнченко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 95 с. – (Кафедра туризму). – 4 курс.

Орфанова, М. М. Екологічні контрольно-вимірювальні прилади [Текст] : конспект лекцій / М. М. Орфанова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 72 с. – (Кафедра екології). – 5 курс.

Пятковська, І. О. Лінійні системи і перетворення в ГДС [Текст] : конспект лекцій / І. О. Пятковська, В. В. Федорів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 142 с. – 4 курс.

Радловська, К. О. Основи екології [Текст] : конспект лекцій / К. О. Радловська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 68 с. – (Кафедра екології). – 4 курс.

Ріба-Гринишин, О. М. Друга іноземна мова (практичний курс і переклад) [Текст] = Praktisches Deutsch : навчальний посібник / О. М. Ріба-Гринишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 75 с. – (Кафедра філології та перекладу). – 4 курс.

Романюк, Ю. Ф. Системи вимірювання, контролю та керування електроспоживанням [Текст] : Системи вимірювання, контролю та керування електроспоживанням / Ю. Ф. Романюк, І. В. Гладь. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 186 с. – (Кафедра електропостачання та електрообладнання промислових підприємств). – 5 курс.

Стельмах, О. Р. Інженерна геологія [Текст] : Конспект лекцій / О. Р. Стельмах. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 155 с. – (Кафедра основ геології та екології). – 2 курс, 3 курс.

Цивільний захист та техногенна безпека нафтогазових об'єктів [Текст] : навчальний посібник / Я. М. Семчук, О. Ю. Витязь, М. П. Кулик, М. П. Школьний. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 339 с. – (Кафедра безпеки життєдіяльності). – 5 курс.

Яворський, А. В. Нетрадиційні енергоресурси [Текст] : конспект лекцій / А. В. Яворський, І. Р. Ващишак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 164 с. – (Кафедра енергетичного менеджменту і технічної діагностики). – 5 курс.