Чучук Юрій Володимирович


Чучук Юрій Володимирович
Економічне оцінювання ефективності газоперекачувальних агрегатів у процесі транспортування природного газу : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 07.07.15 / Ю. В. Чучук. - Івано-Франківськ, 2015. - 260 с. : рис. - 154-173.

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
ВСТУП
Розділ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ
1.1 Економічна ефективність як економічна категорія та генезис її розвитку
1.2 Критерії та показники економічного оцінювання техніки
1.3 Необхідність і зміст модернізації газотранспортної системи України
Висновки до розділу 1

Розділ 2 МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ
2.1 Аналіз вартісних методик оцінювання економічної ефективності нової техніки
2.2 Якісноорієнтовані методи оцінювання ефективності техніки
2.3 Аналіз факторів, які впливають на оцінку ефективності транспортування природного газу
Висновки до розділу 2

Розділ З ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТУВАННЯ ГАЗУ ЕЛЕКТРОПРИВІДНИМИ ТА
ГАЗОТУРБІННИМИ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНИМИ АГРЕГАТАМИ
3.1 Шляхи мінімізації витрат та шкідливих впливів на довкілля при транспортуванні природного газу, залежно від вибору приводу газоперекачувальних агрегатів
3.2 Аналіз енергоефективності роботи газоперекачувальних агрегатів
3.3 Економічна оцінка загальної ефективності транспортування і компримування газу газоперекачувальними агрегатами
Висновки до розділу 3

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Метою дисертаційної роботи є поглиблення й удосконалення теоретико-методинних положень і формування науково обґрунтованих практичних рекомендацій щодо оцінювання ефективності використання електропривідних та газотурбінних агрегатів для перекачування
газу магістральними газопроводами.
Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення таких
завдань:
- визначити сутність та особливості оцінки ефективності функціонування газоперекачувальних агрегатів;
- оцінити доцільність інвестування в заміну газоперекачувальних агрегатів на компресорних станціях;
- удосконалити методичні підходи до розрахунку тарифу на транспортування газу магістральними газопроводами та інших показників фінансово-господарської діяльності газотранспортних підприємств;
- доповнити інформаційне забезпечення системи управління витратами на ремонт газоперекачувальних агрегатів;
- виявити галузеві особливості, які чинять вплив на економічну ефективність компримування природного газу газоперекачувальними агрегатами;
- розробити напрями підвищення ефективності використання газоперекачувальних агрегатів.
Об'єктом дослідження є процеси оцінювання ефективності використання газоперекачувальних агрегатів.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і науково-практичних підходів до оцінювання ефективності використання газоперекачувальних агрегатів газотранспортними підприємствами.