Колос Володимир Ярославович


Колос, Володимир Ярославович
Особливості геологічної будови і перспективи нафтогазоносності Охтирського нафтогазопромислового району : дис.... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 16.10.03 / В. Я. Колос. - Івано-Франківськ, 2003. - 221 с. - 183-203.

Метою дисертаційної роботи є наукове обгрун-тування пріоритетних напрямків ГРР на нафту і газ з метою нарощування ресурсної бази ВВ і розробка пропозицій щодо реалізації нафтогазового потенціалу ОНГПР.

Для реалізації цієї мети ставились і вирішувались наступні завдання:
- визначення особливостей геологічної будови території ОНГПР;
- проведення нафтогазогеологічного районування, визначення трендів нафтоносності (зон нафтогазонакопичення);
- якісна оцінка перспектив нафтогазоносності та районування території
ГПР за ступенем нафтогазоперспективності;
- кількісна оцінка нерозвіданих ресурсів ВВ у районі;
- аналіз фонду та рейтингова оцінка нафтогазоперспективних (НГПО) і ранжу-вання прогнозно-перспективних складнопобудованих об'єктів (ППСО);
- визначення пріоритетних напрямків та першочергових об'єктів для прове-дення ГРР.

ЗМІСТ

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. СТАН ВИВЧЕНОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ ОХТИРСЬКОГО НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ РИСИ І ОСОБЛИВОСТІ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ
2.1. Геологічна будова
2.2. Тектоніка і районування
РОЗДІЛ 3. НАФТОГАЗОНОСНІСТЬ ТА НАФТОГАЗОГЕОЛОГІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ
3.1. Нафтогазоносність
3.2. Нафтогазогеологічне районування

РОЗДІЛ 4. НАФТОГАЗОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ
4.1. Кількісна оцінка нерозвіданих ресурсів
4.2. Нафтогазоперспективні об'єкти
4.3. Прогнозно-перспективні складнопобудовані об'єкти

РОЗДІЛ 5. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОШУКІВ ВУГЛЕВОДНІВ І НАРОЩУВАННЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ
5.1. Основні напрямки пошуків вуглеводнів
5.2. Рейтинг нафтогазоперспективних об'єктів
5.3. Першочергові прогнозно-перспективні складнопобудовані об'єкти
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ