Колодій Іванна Володимирівна


Колодій, Іванна Володимирівна
Гідрогеологічні умовини газонафтоносності акваторії Північнопричорноморського водонапірного басейну : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 28.03.03 / І. В. Колодій. - Львів, 2002. - 253 с. - 240-253.

Головною метою дослідження є наукове обґрунтування моделі формування, розміщення і збереження газових і газоконденсатних родовищ та гідрогеологічних і гідрогеохімічних ознак нафтогазоносності акваторії Північнопричорноморського ВНБ.
Цьому підпорядковані задачі дослідлсешія-з'ясувати
гідрогеохімічні, газогідрогеохімічні та термобаричні особливості акваторії; визначити природу і умовини формування підземних вод та їх роль у газонагромадженні; виявити специфічні гідрогеологічні і гідрогеохімічні ознаки газових і газоконденсатних родовищ.
ЗМІСТ
Вступ
Розділ 1. Геологічна будова Північнопричорноморського водонапірного басейну
1.1 Геолого-гідрогеологічна стратифікація розрізу
1.2 Тектоніка

Розділ 2. Газонафтоносність акваторії Північнопричорноморського ВНБ

Розділ 3. Гідрогеохімічні і газогеохімічні умовини акваторії басейну
3.1 Фактичний матеріал та методика його опрацювання
3.2. Гідрогеохімічні особливості акваторії басейну
3.2.1 Макрокомпонентний склад підземних вод
3.2.2 Мікроелементи і мікрокомпоненти в підземних водах
3.2.3 Розчинена в підземних водах органічна речовина
3.2.4 Гідрогеохімічна зональність акваторії Північнопричорноморського нафтогазоносного водонапірного басейну
3.3. Вільні і водорозчинені гази акваторії басейну

Розділ 4. Геотермобарична характеристика акваторії басейну
4.1 Геотермічна характеристика
4.2 Геобаричні умовини і динаміка підземних вод
4.2.1 Фактичний матеріал і методика його опрацювання
4.2.2 Просторовий розподіл коефіцієнтів гідростатичності
4.3 Природні водонапірні системи акваторії і динаміка підземних вод

Розділ 5. Гідрогеологічні і гідрогеохімічні особливості газових і газоконденсатних покладів
5.1. Одеське газове родовище
5.2. Безіменне газове родовище
5.3. Голицинське газоконденсатне родовище
5.4. Шмідтівське газоконденсатне родовище
5.5. Кримське газове родовище
5.6. Архангельське газоконденсатне родовище
5.7. Штормове газоконденсатне родовище
5.8. Підземні конденсаційні води газоконденсатних родовищ

Розділ 6. Природа і умовини формування підземних вод

Розділ 7. Гідрогеологічна модель формування газових родовищ в акваторії водонапірного басейну

Розділ 8. Гідрогеологічні ознаки газонафтоносності акваторії водонапірного басейну
Головні висновки
Список використаних джерел