Інструкція з методики підготовки та організації книжково-інформаційних виставок

І Загальні положення
Науково-технічна бібліотека – це заклад, який надає право на доступ до інформації і є центром спілкування користувачів. Живе спостереження, тобто наочне сприйняття є початком усякого пізнання.
Виставка, як форма бібліотечної роботи, покликана та здатна найкращим чином вирішувати не тільки інформаційні завдання, але й забезпечувати в комплексі досягнення мети діяльності бібліотеки в цілому.
Задум виставки, її ідея, загальний образ, що складається з багатьох фрагментів – все це має значення, проте, тільки в своїй неповторній єдності та нероздільності.
Виставкова робота, крім розкриття книжкових фондів, покликана забезпечити усвідомлення мотивів до інформації, а також стимулювати здатність до інформаційного спілкування.
Організовуючи книжково-інформаційні виставки, бібліотека реалізує такі завдання і мету:
• розкрити та популяризовувати книжковий фонд;
• інформувати про подію або ознайомити з новими надходженнями;
• виховувати інтерес користувачів до літератури різної тематики;
• формувати позитивний імідж бібліотеки.
ІІ Класифікація виставок за ознаками
• за статусом – самостійні чи супроводжуючі масовий захід;
• за змістом – універсальні, галузеві, тематичні, персональні;
• за цільовим призначенням – на допомогу у навчанні, для підвищення загальноосвітнього і загальнокультурного рівня;
• за часом публікації і надходження в бібліотеку представлених на них матеріалів – нових надходжень, за різні роки, «забутих видань»;
• за місцем експонування – розташовані в бібліотеці чи за її межами;
• за повнотою розкриття фонду – переглядові, локальні, поличні;
• за терміном функціонування – постійні, тривалі, короткочасні;
• за підставами для проведення – з ініціативи бібліотекарів, за пропозиціями користувачів бібліотеки, на замовлення установ і підприємств.
ІІІ Визначення виду книжково- інформаційної виставки
• присвячена подіям сучасності;
• до пам’ятної дати;
• персоналії;
• на допомогу навчальному процесу;
• популяризація досягнень науки, техніки та культури;
• жанрова;
• виставка однієї книги, статті;
• виставка до масового заходу;
• виставка «забутих книг»;
• відкритий перегляд;
• виїздна виставка;
• віртуальна виставка.
ІV Вимоги до виставки
Виставка повинна:
• справляти цікаве зорове враження на користувача, приваблювати, направляти увагу читача в потрібному руслі;
• бути зрозумілою адресату (користувачу);
• акцентувати увагу на конкретних аспектах теми (проблеми);
• впливати на особистість користувача.
V Вибір теми виставки
• тема повинна бути актуальною, визначатися важливими подіями сучасності, відповідати потребам навчально-виховного процесу;
• уточнювати проблематику виставки;
• вивчати зміст проблеми, яку необхідно розкрити перед користувачами.

Складання плану виставки
• план виставки визначає головне коло питань, котрі розкривають тему, систематизацію і послідовність розміщення матеріалу;
• план виставки також включає формулювання розділів і підрозділів, підбір цитат;
• для складання плану використовуються в першу чергу керівні матеріали і найновіші наукові роботи, рекомендації методичних центрів, бібліографічні покажчики та ін.
Прийняття рішень про принцип систематизації літератури
• принцип систематизації може бути тематичним, хронологічним, логічним географічним та ін.;
• використовуючи бібліографічні покажчики, картотеки, каталоги, відбираються книги і періодичні видання по темі;
• перегляд, відбір та групування літератури у відповідності до структури виставки.
VІ Вимоги до оформлення виставок
Вибір заголовку та цитат виставки
• вибір заголовку бібліотечної виставки здійснювати після того, як буде визначена основна ідея та підібрана література, так як в процесі підбору літератури може змінитися концепція виставки, і заголовок перестане відповідати змісту;
• заголовок повинен бути яскравим та виразним;
• обсяг заголовка не повинен перевищувати п’яти слів;
• заголовок виставки має опосередковано відображати цільове та читацьке призначення виставки;
• заголовки та цитати слід оформляти виразно та нетрадиційно, використовуючи в різноманітних сполученнях форму звитків, овалів, зображених розгорнутих книг та ін.;
• в окремих випадках можна фігурно обрізати край цитати, що в поєднанні з кольоровим тоном може викликати незвичний зоровий ефект.
Мова бібліотечної виставки передбачає визначену послідовність викладення: перший розділ виставки носить настановний характер – він пояснює послідуючі. Якщо в першому розділі заявлено про щось, то в наступних розділах представлена література, яка підтверджує це.

Гармонійне поєднання світлих та темних, однотонних та ілюстрованих обкладинок книг.

Яскраві ілюстрації, які характеризують основні моменти теми.

Ступінь відмінності об’єкту від фону:
• виділяти книги за допомогою розмірних та кольорових співвідношень (книга більшого або меншого формату серед рядка рівних за розмірами, біла обкладинка або обкладинка з яскравим малюнком серед однотонних обкладинок);
• розміщувати книги в розгорнутому вигляді;
• показ текстів та ілюстрацій;
• графічні засоби експозиції можуть відтворювати визначені елементи видань, спрощуючи зорове орієнтування в структурі бібліотечної виставки.
Експонування періодичних видань:
• журнали слід показувати на виставці розгорнутими на тій сторінці, де починається стаття, яка рекомендується;
• газети слід ставити так, щоб було добре видно заголовок статті, яка рекомендується.
Бібліографічний опис, анотування найбільш цінних видань
• (згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання; ДСТУ 3582-97 Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила; ГОСТ 7.12-93 Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила).
Підготовка бібліографічних списків
• для бібліографічного списку літератури рекомендовано алфавітне або хронологічне розміщення бібліографічних записів.
При оформленні виставки потрібно прагнути до стильової єдності:
• кольорове вирішення і вибір шрифтів повинні підпорядковуватися характеру теми;
• в оформленні текстів (фон, колір, шрифти) та ілюстрацій (розташування підписів, підкладка на паспарту) повинна бути єдність: оформлення однакових по значенню матеріалів повинно бути однотипним.
Музичний супровід створює систему естетичних асоціацій, пов’язаних із світом звуків, характерних для тієї чи іншої теми виставки.

VІІ Основні вимоги до виставкового оснащення
• найбільша площа показу при мінімальному використанні площі;
• компонування матеріалу;
• простота конструктивних рішень;
• підготовка стендів, вітрин, полиць;
• естетична завершеність і закінченість форм;
• варіативність;
• можливість локального підсвічування.
Підготовка стендів, вітрин, полиць. В елементах дизайну оснащення доцільно враховувати пропорції, колористичні та інші особливості документів, які експонуються. Виставка повинна бути оформлена з урахуванням естетичних вимог, оригінально, нестандартно, приваблювати увагу читачів. На виставці для підсилення окремих акцентів можна використовувати квіти, етнографічний матеріал тощо.

Затверджено на
засіданні науково-методичної
ради від 11.03.2010 року
(протокол №1)