Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 8 (серпень 2018)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

1.
37.091.214
Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня : наказ М-ва освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2018. – № 6. – С. 8.

2.
37.091.214
Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня : наказ М-ва освіти і науки України від 20.04.2018 № 406 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2018. – № 6. – С. 42.

3.
378.22
Про затвердження переліку спеціальностей, за якими проводиться єдиний державний каліфі-каційний іспит для здобуття ступеня магістра : постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 354 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2018. – № 6. – С. 91-92.

Організація управлінської діяльності вищого навчального закладу

4.
378.4:005.6
Бакіров В. С. Універсалізм і партикуляризм у рейтингуванні університетів / В. С. Бакіров // Педагогіка і психологія. – 2018. – № 2. – С. 50-52.

5.
378(477)
Бодак В. Наші дипломи. У 22 країнах світу визнають українську вищу школу / В. Бодак // Зах. кур'єр. – 2018. - 9 серп. – № 32. – С. 2.

6.
378.091.212:005.963

Бондарчук О. Технологія розвитку психологічної готовності керівників закладів освіти до діяльності в умовах соціальних трансформацій / О. Бондарчук // Післядиплом. освіта в Україні. – 2018. – № 1. – С. 84-87.

7.
378.091
Бурлаєнко Т. Формування управлінської еліти як вищого кадрового складу державного управління / Т. Бурлаєнко // Післядиплом. Освіта в Україні. – 2018. – № 1. – С.67-69.

8.
378(094)
Гладуш В. Університет менеджменту освіти: передісторія створення та розвитку / В. Гладуш // Післядиплом. освіта в Україні. – 2018. – № 1. – С. 26-33.

9.
378.091.212:005.963
Гребенькова Г. Формування професійних компетентностей здобувачів професійної освіти / Г. Гребенькова // Післядиплом. освіта в Україні. – 2018. – № 1. – С. 89-92.

10.
378.4(477.86)
ІФНТУНГ увійшов у топ-25 університетів України // Галиц. Просвіта. – 2018. - 9 серп. – № 32. – С. 3.

11.
378.091.212:005.963
Касьян С. Інтерактивні форми, методи й технології навчання слухачів кафедри відкритих та інформаційно-комунікаційних технологій / С. Касьян // Післядиплом. освіта в Україні. – 2018. – № 1. – С. 88-89.

12.
378:001.895-004.247
Козлов В. В. Використання міждисциплінарних зв'язків при підготовці майбутніх фахівців зі статистики / В. В. Козлов, Т. В. Томашевська, М. І. Кузнєцов // Статистика України. – 2018. – № 1. – С. 52-60.

13.
378.4
Курбатов С. В. Сучасні методологічні підходи до розробки університетських рейтингів / С. В. Курбатов // Педагогіка і психологія. – 2018. – № 2. – С. 37-42.

14.
378.014.6:005.6
Луговий В. І. Світовий досвід для створення національного рейтингу закладів вищої освіти / В. І. Луговий, О. М. Слюсаренко, Ж. В. Таланова // Педагогіка і психологія. – 2018. – № 2. – С. 5-23.

15.
378.014.6
Маніта В. Інформаційне освітнє середовище закладу професійної освіти / В. Маніта // Післядиплом. освіта в Україні. – 2018. – № 1. – С. 99-101.

16.
378.091:001.89
Отич О. Рада молодих учених ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" як осередок професійної самореалізації молодих науковців / О. Отич, Я. Швень // Післядиплом. освіта в Україні. – 2018. – № 1. – С. 42-43.

17.
378.046-021.68
Олешко П. Розвиток післядипломної педагогічної освіти Волинської області в умовах реформування галузі / П. Олешко // Післядиплом. освіта в Україні. – 2018. – № 1. – С. 39-41.

18.
378.014.6
Петрович С. Навчально-практичний центр як забезпечення якості надання освітніх послуг / С. Петрович // Післядиплом. освіта в Україні. – 2018. – № 1. – С. 96-98.

19.
378.014.6:005.6](477)
Пономаренко В. С. Класифікація методів рейтингування закладів вищої освіти України / В. С. Пономаренко // Педагогіка і психологія. – 2018. – № 2. – С. 24-36.

20.
37.0
Р69 Романишин Ю. Л. Педагогіка вищої школи : метод. вказ. до практ. занять і самост. роботи / Ю. Л. Романишин, Л. Ю. Бурківська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 40 с

21.
378.4:005.6](477)
Саух П. Ю. Проблема оптимізації мережі закладів вищої освіти в контексті національного університетського рейтингу / П. Ю. Саух // Педагогіка і психологія. – 2018. – № 2. – С. 43-49.

22.
378.014.6
Сергеєва Л. Система оцінювання має бути відкритою, а кожна оцінка- обгрунтованою та об'єктивною / Л. Сергеєва // Післядиплом. освіта в Україні. – 2018. – № 1. – С. 93-95.

23.
378.091.212:005.963
Сидоренко В. Професійний розвиток педагога в суспільстві, яке навчається / В. Сидоренко // Післядиплом. освіта в Україні. – 2018. – № 1. – С. 76-83.

24.
378(094)
Ситніков О. Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти: історія та сьогодення / О. Ситніков // Післядиплом. освіта в Україні. – 2018. – № 1. – С. 37-39.

25.
378.091:001.89
Скрипник М. Як відбирати й структурувати зміст освітнього курсу підготовки аспірантів (на прикладі вибіркової дисципліни "Творча майстерня молодого науковця") / М. Скрипник // Післядиплом. освіта в Україні. – 2018. – № 1. – С. 46-52.

26.
378.046-021.68
Сорочан Т. Діяльність Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" з упровадження інноваційних освітніх технологій у процес підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та керівних кадрів освіти / Т. Сорочан, Л. Оліфіра // Післядиплом. освіта в Україні. – 2018. – № 1. – С. 33-36.

27.
378.018.43
Татомир І. Інноваційні моделі діяльності мега-університетів у сучасній парадигмі освіти / І. Татомир // Вища шк. – 2018. – № 5-6. – С. 43-57.

28.
378.245
Шевцов А. До питання захисту дисертацій здобувачів ступеня доктора наук, підготовки яких започаткована після 1 вересня 2016 року / А. Шевцов // Освіта України. – 2018. - 6 серп. – № 30. – С. 4.

Організація навчально-виховного процесу

29.
378.014.6
Вайнола Р. Безбар'єрне середовище закладу освіти як умова інтеграції дітей з інвалідністю / Р. Вайнола // Післядиплом. освіта в Україні. – 2018. – № 1. – С. 104-106.

30.
378:005.6
Дударенко Л. Нові підходи до прогнозування майбутнього систем освіти / Л. Дударенко // Вища освіта України. – 2018. – № 2. – С. 63-70.

31. 378.147+811
Ігнатенко В. Д. Реалізація перевернутого навчання в освітньому електронному середовищі MOODLE для формування методичної мов компетентності в майбутніх викладачів іноземних і культур / В. Д. Ігнатенко // Інозем. мови. – 2018. – № 2. – С. 59-64.

32.
378.147
Кузьменко О. Програмно-педагогічне забезпечення у навчанні фізики як елемент STEM-освіти в технічних закладах вищої освіти / О. Кузьменко, Н. Гончарова // Вища шк. – 2018. – № 5-6. – С. 66-78.

33.
371(092)
Кулик Н. Слово про вчителя : [про педагога Сухомлинського В.] / Н. Кулик // Освіта України. – 2018. - 13 серп. – № 31. – С. 13.

34.
378.046-021.68
Кириченко М. Розвиток післядипломної освіти в інформаційному суспільстві / М. Кириченко , О. Отич, В. Олійник // Післядиплом. освіта в Україні. – 2018. – № 1. – С. 9-12.

35.
378.046-021.68
Лаврентьєва О. Розвиток методологічної культури вчителя в системі післядипломної освіти / О. Лаврентьєва // Післядиплом. освіта в Україні. – 2018. – № 1. – С. 20-25.

36.
378:005.6
Олексенко В. Формування соціальних почуттів у студентів / В. Олексенко // Вища освіта України. – 2018. – № 2. – С. 71-76.

37.
37.091
Порядок забезпечення підручниками // Освіта України. – 2018. - 30 лип. – № 29. – С. 5.

38.
37.014.5
Пятничук Т. Принципи розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти / Т. Пятничук // Вища шк. – 2018. – № 5-6. – С. 94-102.

39.
378.046-021.68
Романенко М. Післядипломна педагогічна освіта в реаліях "нової української школи": методологічний вимір інноваційних змін / М. Романенко // Післядиплом. освіта в Україні. – 2018. – № 1. – С. 12-15.

40.
378.014.6
Романко С. Особливості виховної роботи в групах інклюзивного навчання в закладах професійної освіти / С. Романко // Післядиплом. освіта в Україні. – 2018. – № 1. – С. 102-104.

41.
37.012
Сікорський П. До проблеми формування методологічних засад під час психолого-педогогічних досліджень / П. Сікорський // Вища шк. – 2018. – № 5-6. – С. 79-93.

42.
37.091.26
Сікорський П. Нові підходи до моделювання контрольно-оцінювальних систем в освіті / П. Сікорський // Вища освіта України. – 2018. – № 2. – С. 48-56.

43.
378.147
Сидоренко Ю. С. Навчальний кейс для розвитку в студентів третього курсу вмінь аудіювання та монологічного мовлення англійською мовою / Ю. С. Сидоренко // Інозем. мови. – 2018. – № 2. – С. 57-58.

44.
37.015.3
Чекстере О. Ю. Дослідження мотивації навчання в парадигмі когнітивної психології / О. Ю. Чекстере // Педагогіка і психологія. – 2018. – № 2. – С. 66-71.

45.
378.147
Черноватий Л. М. Система вправ і завдань як категорія методики навчання перекладу / Л. М. Черноватий // Інозем. мови. – 2018. – № 2. – С. 19-26.

46.
37.091.12:005.963
Як підвищувати кваліфікацію? // Освіта України. – 2018. - 30 лип. – № 29. – С. 4.

Вступна компанія

47.
378.091. 212.2
Карлаш Т. Абітурієнтське літо на фініші / Т. Карлаш // Світ. – 2018. - Серпень. – № 29-30. – С. 3.

48.
378.091.212.2(477.86)
Мончук О. Плавна та врівноважена - так характеризують цьогорічну вступну кампанію у трьох найбільших ВНЗ Прикарпаття / О. Мончук // Галичина. – 2018. - 2 серп. – № 67. – С. 1, 15.

49.
378.091. 212.2
Писана Н. Вступ - 2018: університети потерпають від складної демографічної ситуації / Н. Писана // Уряд. кур'єр. – 2018. - 10 серп. – № 149. – С. 2.

50.
378.091. 212.2
Шулікін Д. Попередні результати / Д. Шулікін // Освіта України. – 2018. - 13 серп. – № 31. – С. 4.

Наукова діяльність та міжнародне співробітництво

51.
378.091:001.89
Барабаш О. Діяльність школи молодих науковців як інноваційна форма співпраці між закладами післядипломної педагогічної освіти / О. Барабаш, О. Ануфрієва // Післядиплом. освіта в Україні. – 2018. – № 1. – С. 43-45.

52.
001.89:378.091.12:005.962.131
Дзюба С. Матеріальне стимулювання публікаційної активності науково-дослідної роботи викладачів закладів вищої освіти / С. Дзюба // Вища освіта України. – 2018. – № 2. – С. 19-27.

53.
001.894
Любомир Романків - українець, який стоїть за комп'ютерною революцією // Винахідник і раціоналізатор. Наука і техніка. – 2018. – № 1. – С. 32-33.

54.
001.894
Математичне відкриття Марини В'язовської // Винахідник і раціоналізатор. Наука і техніка. – 2018. – № 1. – С. 10-11.

55.
001(477)+378(477. 86)
Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 р. : [в тому числі присуджено канд. техн. наук Біщаку Р. Т., ІФТУНГ] // Голос України. – 2018. - 10 серп. – № 148. – С. 4-5.

56.
378.4(4-8)
Федоренко С. В. Кооперативно-інтерактивні методи навчання у формуванні міжкультурної компетентності студентів ( з досвіду вищої освіти США) / С. В. Федоренко // Інозем. мови. – 2018. – № 2. – С. 12-18.