Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 8 (серпень 2017)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

376
Про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг : Закон України від 23 трав. 2017 р. № 2053-VIII // Офіц. вісн. України. – 2017. – № 56. – C. 7-8.

001(477)(094)
Положення про Національний репозитарій академічних текстів : постанова Кабінету Міністрів України від 19 лип. 2017 р. № 541 // Уряд. кур'єр. – 2017. - 1 серп. – № 141. – С. 7.

378(477)(094)
Про внесення змін до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами : постанова Кабінету Міністрів України від 9 серп. 2017 р. № 595 // Уряд. кур'єр. – 2017. - 17 серп. – № 153. – С. 8.

37(477)(094)
Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах : постанова Кабінету Міністрів України від 9 серп. 2017 р. № 588 // Уряд. кур'єр. – 2017. - 16 серп. – № 152. – С. 11.

37(477)(094)+ 37.014.543
Про внесення змін до пункту 4 Порядку надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків : постанова Кабінету Міністрів України від 8.02.2017 р. № 67 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2017. – № 6. – С. 3.

001(477)(094)
Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ : постанова Кабінету Міністрів України від 19 лип. 2017 р. № 540 // Уряд. кур'єр. – 2017. - 1 серп. – № 141. – С. 7.

378(477)(094)
Про реорганізацію факультету військової підготовки імені Верховної Ради України Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" : постанова Кабінету Міністрів України від 19 лип. 2017 р. № 549 // Уряд. кур'єр. – 2017. - 5 серп. – № 145. – С. 4.

378.091.27
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей : наказ М-ва освіти і науки України від 18.04.2017 р. № 605 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2017. – № 7. – С. 71-82.

378.046
Про затвердження Положення про критерії розміщення державного замовлення на підготовку магістрів для вищих навчальних закладів, які знаходяться у сфері управління МОН України : наказ М-ва освіти і науки України від 14.06.2017 р. № 858 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2017. – № 7. – С. 84-88.

378(477)(094)+ 378.22
Про затвердження Положення про проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовніш. незалеж. оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищ. освіти магістра за спеціальністю 081 : наказ М-ва освіти і науки України від 11.04.2017 р. № 579 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2017. – № 6. – С. 42-74.

378(477)(094)
Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 27 квітня 2017 року : наказ М-ва освіти і науки України від 10.05.2017 р. № 693 // Освіта України. – 2017. - Липень. – № 7. – С. 54-55.

378(477)(094)
Список друкованих періодичних видань, у включенні яких до Переліку наукових фахових видань України відмовлено : [в т. ч. "Екологічні проблеми" Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу] : дод. 3 до наказу М-ва освіти і науки України від 10.05.2017 р. № 693 // Освіта України. – 2017. - Липень. – № 7. – С. 56.

37(477)(094)+ 378.046-021.64

Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році : наказ М-ва освіти і науки України від 14.04.2017 р. № 599 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2017. – № 7. – С. 32-70.

378(477)(094)+ 378.245
Про утворення робочої групи з питань реалізації проекту DocHub "Education Policy" : наказ М-ва освіти і науки України від 24.04.2017 р. № 634 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2017. – № 6. – С. 75.

378.(477)(094)+ 378.25

Склад Робочої групи з реалізації проекту "Структурування співробіництва в докторських дисертаційних дослідженнях, передачі навичок навчання та інструкції для академічного письма в регіонах України" : затв. наказом М-ва освіти і науки України від 24.04.2017 р. № 634 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2017. – № 6. – С. 76.

378.014.25
Про проведення ХІІ міжнародного пленеру органів студентського самоврядування : [лист М-ва освіти і науки від 09.06.2017 р. № 1/9-317] // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2017. – № 7. – С. 83.

37(477)(094)+ 37.014.543
Щодо виплати грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків педагогічним працівникам : лист М-ва соц. політики України від 26.06.2015 р. № 7748/0-14-16/16 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2017. – № 6. – С. 4.

378.091.27
Про проведення конкурсу творчих робіт "Українська революція: свіжий погляд" : лист Інституту модернізації освіти від 15.05.2017 р. № 21.1/10-583 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2017. – № 6. – С. 77-79.

378.014.62
Дяків Р. "Міністерство освіти - найкорумпованіша інституція в державі!" / Р. Дяків ; [спілкувались Анатолій Левчук і Станіслав Стасенко] // Літ. Україна. – 2017. - 3 серп. – № 30. – С. 5.

Організація управлінської діяльності вищого навчального закладу

378.018
Драч І. Закономірності управлінської діяльності в сучасному університеті / І. Драч // Післядиплом. освіта в Україні. – 2017. – № 1. – С. 56-58.

378:005.6
Курбатов С. Проблема вимірювання результатів навчання і вдосконалення існуючих систем університетських рейтингів / С. Курбатов // Вища освіта України. – 2017. – № 2. – С.18-22.

378.4
Ладика В. Ректор Сумського національного аграрного університету Володимир Ладика: "Наш університет - не лише освітній заклад, а й центр інноваційних технологій" / В. Ладика ; [інтерв'ю взяв Олександр Вертіль] // Уряд. кур'єр. – 2017. - 27 лип. – № 138. – С. 5.

378.018.46
Оліфіра Л. Диверсифікація неперервного підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти: європейський досвід і вітчизняні перспективи / Л. Оліфіра // Післядиплом. освіта в Україні. – 2017. – № 1. – С. 102-105.

378.016
Nikolaeva S. Bologna Process in Ukraine: the decade anniversary = Болонський процес в Україні: десятирічний ювілей / S. Nikolaeva // Інозем. мови. – 2017. – № 2. – С. 16-22.

Організація навчально-виховного процесу

37.013.73
Андрущенко В. Філософська освіта і наука як каталізатор цивілізаційного проекту України / В. Андрущенко, Н. Хамітов // Вища освіта України. – 2017. – № 2. – С. 5-17.

378.2
Ануфрієва О. Підготовка наукової еліти: сучасні виклики / О. Ануфрієва // Післядиплом. освіта в Україні. – 2017. – № 1. – С. 80-83.

37.012
Астахова В. Новий напрям у дослідженні проблем освіти / В. Астахова // Вища освіта України. – 2017. – № 2. – С. 83-85.

378.018.43
Букреева О. Активизация деятельности студентов заочной формы обучения в дистанционном курсе "Основы сертификации автомобилей"
/ О. Букреева, И. Рыбалко // Новий колегіум. – 2017. – № 2. – С. 58-64.

378.4(477)
Дикань В. Кафедра економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом Українського державного університету залізничного транспорту - одна з десятки кращих економічних кафедр в Україні / В. Дикань, І. Назаренко // Новий колегіум. – 2017. – № 2. – С. 33-39.

378.015.31: 17.022.1
Качмар О. Стратегії подолання агресивності студентів у сучасній вищій освіті / О. Качмар // Вища освіта України. – 2017. – № 2. – С. 52-57.

378.013.73
Кірик Т. Філософія освіти про гуманізм, неогуманізм, ноогуманізм у вищій школі України-ХХІ / Т. Кірик // Вища освіта України. – 2017. – № 2. – С. 32-38.

378.018.43
Купрієвич В. Дистанційне навчання в системі підвищення кваліфікації як засіб професійного самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів / В. Купрієвич // Післядиплом.
освіта в Україні. – 2017. – № 1. – С. 94-96.

37.011
Курмишев, Г. Концепція ноосферної освіти / Г. Курмишев, В. Тур // Новий колегіум. – 2017. – № 2. – С. 9-12.

378.016
Кушмар Л. В. Мотивація як необхідна складова опанування дисципліни "Англійська мова (за професійним спрямуванням)" / Л. В. Кушмар // Інозем. мови. – 2017. – № 2. – С. 34-38.

37.091.4
Левкіна Р. Кредитно-модульна система вищої освіти як інструмент формування компетенцій у студентів / Р. Левкіна, В. Цуканов, А. Левкін // Новий колегіум. – 2017. – № 2. – С. 40-42.

378.016+ 378.018.43
Мартиненко О. Є. Система вправ для формування англомовної компетентності в аудіюванні у майбутніх перекладачів в умовах дистанційного навчання / О. Є. Мартиненко // Інозем. мови. – 2017. – № 2. – С. 23-33.

378
Моісеєва Т. Медику потрібні знання, а не "липа" [Текст] / Т. Моісеєва // Уряд. кур'єр. – 2017. - 28 лип. – № 139. – С. 1, 3.

378.015.31: 355.233.2
Таймосов Ю. Підготовка військовослужбовців для застосування здоров'язбережувальних технологій у процесі професійної підготовки / Ю. Таймосов, О. Зуб, А. Турчинов // Новий колегіум. – 2017. – № 2. – С. 47-53.

37(09)
Чернов А. "Українська оаза серед похмурої пустелі": про дивовижну Гімназію імени Івана Стешенка / А. Чернов // Укр. слово. – 2017. - 9 - 15 серп. – № 32. – С. 11.

37.017
Шокало О. Морально-світоглядна освітня система Григорія Сковороди / О. Шокало ; Вела розмову Любов Голота // Слово Просвіти. – 2017. - 10 - 16 серп. – № 32. – С. 10-11.

378.018.43
Shvets Valentyna The new model of feedbacks between students and e-learning platform MOODLE = Нова модель зворотних зв'язків між студентом і платформою дистанційного навчання MOODLE / V. Shvets // Вища освіта України. – 2017. – № 2. – С. 46-51.

Наукова діяльність та міжнародне співробітництво

378.2
Ануфрієва О. Підготовка наукової еліти: сучасні виклики / О. Ануфрієва // Післядиплом. освіта в Україні. – 2017. – № 1. – С. 80-83.

001.8(477)
Затверджено новий порядок атестації наукових установ // Світ. – 2017. - Липень. – № 27-28. – С. 1.

001.89
Іщенко Ю. А. Наука ХХІ століття: нові виміри, проблеми, відповідальність науковця : круглий стіл "Наука як покликання і професія" / Ю. А. Іщенко, В. І. Онопрієнко // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2017. – № 6. – С. 95-101.

001
Ковалів І. Доки плагіатори спатимуть спокійно? / І. Ковалів // Уряд. кур'єр. – 2017. - 4 серп. – № 144. – С. 4.

378.014.25
Опанасюк Ю. Проблеми розвитку міжнародного академічного співробітництва / Ю. Опанасюк // Вища освіта України. – 2017. – № 2. – С. 64-70.

001(477):005.5
Попович О. С. Відновлення наукового потенціалу української науки: необхідність і реальні перспективи / О. С. Попович, О. П. Костриця // Наука та інновації. – 2017. – Т. 13, № 4. – С. 5-13.

001(477):004.6
Уряд дав старт Національному репозитарію // Світ. – 2017. - Серпень. – № 29-30. – С. 1.

378.014.25
Хомич Л. О. "Професійна і неперервна освіта" - новий етап співпраці між педагогами Польщі і України / Л. О. Хомич // Педагогіка і психологія. – 2017. – № 2. – С. 83-85.

378.014.25
Шитікова С. П. Міжнародні проекти як інструменти реформування вищої освіти в Україні / С. П. Шитікова // Педагогіка і психологія. – 2017. – № 2. – С. 20-27.

378.014.24
Ялинська Ю. Фахівець з міжнародної освіти Юлія Ялинська: " Кожен третій іноземний студент в Україні здобуває медичну освіту" / Ю. Ялинська ; [інтерв'ю взяла Інна Хмельницька] // Уряд. кур'єр. – 2017. - 10 серп. – № 148. – С. 4.

Вступна кампанія-2017

378.091.212.2
Абітурієнти штурмують виші // Світ. – 2017. - Липень. – № 27-28. – С. 4.

378.091.212.2
Бедзір В. Вступна кампанія: що обирає молодь? / В. Бедзір // Уряд. кур'єр. – 2017. - 19 серп. – № 155. – С. 4.

378.091.212.2
Вступна кампанія-2017: ключові моменти // Сучас. освіта. – 2017. – № 6-7. – С. 17.

378.091.212.2
Дячук О. Час вибору : в Україні почалася вступна кампанія / О. Дячук // Світ. – 2017. - Липень. – № 25-26. – С. 1, 3.

Вища освіта і наука за кордоном

378.4(44)
Вища освіта у Франції // Сучас. освіта. – 2017. – № 6-7. – С. 7-8.

378(4)
Дейчаківська С. За дипломом - за кордон / С. Дейчаківська // Репортер. – 2017. - 10 серп. – № 32. – С. 19.

001.83
Дубинський Г. П. Розвиток науки у Китаї та перспективи співпраці установ НАН України з науковцями та установами КНР / Г. П. Дубинський, І. Ю. Єгоров // Проблеми науки. – 2016. – № 3-4. – С. 44-51.

378.4(41)
Коваленко О. Правове забезпечення вищої освіти Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії / О. Коваленко // Вища освіта України. – 2017. – № 2. – С. 58-63.

378.014.25
Освіта в сфері туризму за кордоном // Сучас.
освіта. – 2017. – № 6-7. – С. 14-15.

378.4(44)
Сорбонна : [вступ, навчання] // Сучас. освіта. – 2017. – № 6-7. – С. 9.

378.4(44)
Стипендії у Франції // Сучас. освіта. – 2017. – № 6-7. – С.12.