Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 5 (травень 2016)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

74.480.41
Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) : постанова Кабінету Міністрів України від 23 берез. 2016 р. № 261 // Офіц. вісн. України. – 2016. – № 29. – С. 13.

74.480.41
Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 // Офіц. вісн. України. – 2016. – № 29. – С. 14-25.

74.484.4
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 : наказ М-ва освіти і науки України від 11.12.2015 р. № 1272 ["Деякі питання організації набору на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства"] // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2016. – № 4. – С. 49-58.

74.484(4УКР)
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 07 травня 2014 року № 556 : наказ М-ва освіти і науки України від 12.01.2016 р. № 7 ["Про затв. Тимчас. порядку переведення на навчання студентів, аспірантів і докторантів з вищ. навч. закл. та наук. установ, розташованих на тимчас. окупов. території України] // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2016. – № 4. – С. 59.

74.480.41
Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам : затв. наказом М-ва освіти і науки України від 14.01.2016 р. № 13 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2016. – № 4. – С. 61-87.

74.480.41
Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам : наказ М-ва освіти і науки від 14.01.2016 р. № 13 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2016. – № 4. – С. 61.

74.484к2
Про затвердження персонального складу сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України : наказ М-ва освіти і науки України від 19.02.2016 р. № 136 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2016. – № 4. – С. 88.

74.484к2
Персональний склад сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України : дод. до наказу МОН України від 19.02.2016 р. № 136 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2016. – № 4. – С. 89.

74.484(4УКР)
Щодо проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості студентів : лист М-ва освіти і науки України від 23.02.2016 р. № 1/9-97 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2016. – № 4. – С. 90.

74.04(4УКР)
Освітня політика держави - 2015 : [за матеріалами звіту міністра освіти і науки України Сергія Квіта] // Упр. освітою. – 2016. - Квітень. –
№ 4. – С. 23-25.

Організація навчально-виховного процесу

74.484.7
Богатирьов О. Фізмат ЧНУ: віхи становлення : [Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького] / О. Богатирьов, Л. Кляцька, Ю. Ляшенко // Вища шк. – 2016. – № 4. – С. 65-69.

74.480.26
Бондаренко Т. Функціонування та перспективи розвитку студентського телебачення в контексті задоволення інформаційних потреб медійної аудиторії : [Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького] / Т. Бондаренко // Вища шк. – 2016. – № 4. – С. 84-92.

74.48(4УКР- 4ІВА)
Брухаль Г. Щоб зацікавити потенційних студентів : [Прикарпат. нац. ун-т провів наук. фестиваль] / Г. Брухаль // Голос України. – 2016. - 18 трав. – № 90. – С. 14.

67.9(4УКР)404. 321.1+004
Васильєв О. Параметричний пошук у патентних і науково-технічних базах даних / О. Васильєв // Інтелект. власність в Україні. – 2016. – № 3. – С. 71-74.

74.480.43
Вооглайд Ю. Юло Вооглайд: Дипломи є в багатьох, але освічених - мало : [відомий естон. філософ зустрівся зі студентами Києво-Могилян. акад.] / Ю. Вооглайд ; [підготувала Світлана Галата] // Освіта України. – 2016. - 25 квіт. – № 16. – С. 15.

74.480.5
Галата С. Чотири сходинки до інновації : [навч.-практ. програма "4 кроки до інновації" ознайомила укр. науковців та студентів з секретами планування та побудови проектів у сфері бізнесу] / С. Галата // Освіта України. – 2016. - 2 трав. – № 17. – С. 12.

67.9(4УКР)404.3
Гандзюк Ю. Роздуми про реформування системи інтелектуальної власності в Україні / Ю. Гандзюк, М. Власов // Інтелект. власність в Україні. – 2016. – № 3. – С. 8-11.

74.484.7
Горська С. Новий університет : [об'єднання двох Київ. ун-тів в один - Держ. ун-т інфраструктури та технологій (ДУІТ)] / С. Горська // Освіта. – 2016. - 13 - 20 квіт. – № 15. – С. 2.

001.8
Гриневич Л. Лілія Гриневич - про фінансування науки, науку в Антарктиці і ... знову про науку / Л. Гриневич ; [спілкувалася Ірина Ніколайчук] // Світ. – 2016. - Квітень. – № 15-16. – С. 2.

74.48(4УКР- 4ІВА)
Дзвінчук Д. "Професіоналізм буде критерієм оцінки роботи державного службовця" : [дир. Ін-ту гуманіт. підготовки та держ. упр. ІФНТУНГ про держ. службу] / Д. Дзвінчук ; розмовляв Володимир Бодак // Зах. кур'єр. – 2016. - 26 трав. – № 21. – С. 1, 5.

74.480.42
Досягнення вчених кафедри : [засід. інтелект. клубу творч. особистостей "Галицькі кмітливці" в ОУНБ ім І. Франка, присвяч. досягненням каф. менеджменту і адміністрування ІФНТУНГу] // Студент Прикарпаття. – 2016. - Травень. – № 4. – С. 3.

74.484.7
Земзюліна Н. Навчально-науковий інститут історії і філософії : [Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького] / Н. Земзюліна // Вища шк. – 2016. – № 4. – С. 46-52.

74.480.25
Зубач І. Фахівців-поліграфологів готуватимуть у Львівській політехніці / І. Зубач // Аудиторія. – 2016. 28 квіт.- 18 трав. – № 13-14. – С. 12.

74.480.5
Іванова Т. Які випускники потрібні світові? / Т. Іванова // Освіта. – 2016. - 4-11 трав. – № 18. – С. 3.

74.484(4УКР)
Каленюк І. SOS: освіта в зоні ризику / І. Каленюк, О. Куклін, В. Ямковий // Дзеркало тижня. – 2016. - 23-28 квіт. – № 15. – С. 1, 12.

74.480.26
Киричок Т. Електронні навчальні видання сучасного вищого навчального закладу: особливості, проблеми та напрями удосконалення / Т. Киричок, Н. Фіголь, Г. Лоза // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 9. – С. 38-39.

74.480.4
Киричок А. Освіта у сфері зв'язків з громадськістю: міжнар. досвід та укр. реалії / А. Киричок // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 12. –
С. 45-48.

74.480
Киричок А. Оцінка стану освіти у сфері зв'язків з громадськістю. Етична освіта як складова процесу / А. Киричок // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 10. – С. 37-40.

74.480.4
Кобєлєв О. Інформаційно-аналітична складова в системі підготовки фахівців соціокомунікаційної сфери / О. Кобєлєв // Вісн. Кн. палати. – 2015. –
№ 12. – С. 38-41.

74.480.44
Ковалів І. Українська відчиняє двері вишів / І. Ковалів // Уряд. кур'єр. – 2016. - 6 трав. – № 85. – С. 3.

74.48(4УКР)
Кононенко Ю. З думкою про майбутнє вищої освіти в Україні / Ю. Кононенко, Г. Данильчук // Вища шк. – 2016. – № 4. – С. 93-100.

74.480.41
Короденко М. Зворотний зв'язок : [заг. збори провела Спілка ректорів вищ. навч. закл. України] / М. Короденко // Освіта України. – 2016. - 25 квіт. – № 16. – С. 6.

78.551+001(477)
Кочупалова В. Розвиток науки в Україні : (за матеріалами електрон. бази даних "Літопис автореф. дис." 2014 р.) / В. Кочупалова, О. Клюшніченко // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 11. – С. 3-10.

001.8+78.60
Наукометрія: методологія та інструментарій / Л. Костенко, О. Жабін, О. Кузнєцов [та ін.] // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 9. – С. 25-28.

74.484.7
Нечипоренко Л. Історія становлення навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту і здоров'я : [Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького] / Л. Нечипоренко, І. Хоменко // Вища шк. – 2016. – № 4. – С. 70-75.

74.484.7
Нінова Т. Історичний шлях: від природничого відділення до навчально-наукового інституту природничих наук : [Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького] / Т. Нінова // Вища шк. – 2016. – № 4. – С. 39-46.

001.81
Попович О. С. Вікова структура наукових кадрів як фактор життєздатності наукової системи України / О. С. Попович, О. П. Костриця // Наука та інновації. – 2016. – Т. 12, № 2. – С. 5-14.

001.89(477)
Руйнування науки - загроза національній безпеці // Світ. – 2016. - Квітень. – № 15-16. – С. 2,4.

74.480.278+ 001/891
Салапатов В. Перспективи розвитку наукових досліджень ФОТІУС : [Ф-тет обчислюв. техніки, інтелект. та управляючих систем Черкас. нац. ун-ту] / В. Салапатов, Б. Онищенко, І. Осауленко // Вища шк. – 2016. – № 4. – С. 26-30.

74.480.25
Сверида Б. Проблеми відвідування занять студентами : [в ІФНТУНГу] / Б. Сверида // Студент Прикарпаття. – 2016. - Травень. – № 4. – С. 1.

74.480.278
Середюк О. Підсумки наукових здобутків : [V наук.-практ. конф. з питань розробки і дослідж. методів та засобів неруйнів. контролю промисл. обладнання] / О. Середюк // Студент Прикарпаття. – 2016. - Травень. – № 4. – С. 3.

74.484(4УКР)
Стріха М. Фінансування університетської науки: між ризиками стагнації і непередбачуваності / М. Стріха // Освіта України. – 2016. - 16 трав. – № 18-19. – С. 10-11.

74.480.055
Тимошенко О. Як модернізувати національну систему фізичного виховання? / О. Тимошенко, Ж. Дьоміна // Освіта. – 2016. - 13 - 20 квіт. – № 15. – С. 6.

74.480.43
Фостяк В. Поверніть собі частину оплати за навчання : [як отримати податк. знижку на оплату навчання] / В. Фостяк, М. Грицевич // Аудиторія. – 2016. - 21 - 27 квіт. . – № 12. – С. 17.

74.484.7
Черевко О. Університет, спрямований у майбутнє : [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького] / О. Черевко // Вища шк. – 2016. – № 4. – С. 7-16.

001(477)
Чи врятує парламент вітчизняну науку? : законопроект про фінансування науки] // Освіта України. – 2016. - 25 квіт. – № 16. – С. 4.

74.484(4УКР)
Шаров О. Олег Шаров: Зміна системи фінансування може стати наступною рішучою реформою у вищій освіті України / О. Шаров ; [з дир. Департаменту вищої освіти М-ва освіти і науки України спілкувався Максим Короденко] // Освіта України. – 2016. - 16 трав. – № 18-19. – С. 5-6.

74.484.7
Швидка Л. Восьмирічний інститут із майже столітньою історією : [навч.- наук. ін-т інозем. мов Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького] / Л. Швидка // Вища шк. – 2016. – № 4. – С. 53-58.

74.484ж(0)
Шепель О. Нова модель третього циклу в інженерній освіті відповідно до Болонського процесу / О. Шепель // Екол. вісн. – 2016. – № 1. – С. 28-30.

74.484.7
Шпак В. Інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва: історія і сьогодення : [Черкас. нац. ун-ту ім. Богдана Хмельницького] / В. Шпак, Г. Майборода // Вища шк. – 2016. –
№ 4. – С. 31-38.

74.480.5
Шутка І. Наука, що співпрацює з бізнесом і заробляє гроші : [тренінги для науковців та студентів у Львів. політехніці] / І. Шутка // Аудиторія. – 2016. - 21 - 27 квіт. . – № 12. – С. 7.

74.484.7
Яценко Т. Психологічний факультет: традиції і сьогодення : [Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького] / Т. Яценко, Л. Туз, І. Дударенко // Вища школа. – 2016. – № 4. – С. 59-64.

Вступна кампанія-2016

74.480.44
ЗНО - старт зроблено // Освіта. – 2016. - 4-11 трав. – № 18. – С. 1.

74.480.44
Ковалів І. На ЗНО - через блокпост / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. – 2016. - 14 трав. – № 90. – С. 1, 4.

74.480.44
Кулик Н. Вони стали першими : майже чотири тисячі випускників пройшли тестування у новому форматі / Н. Кулик // Освіта України. – 2016. - 25 квіт. – № 16. – С. 1, 7.

74.480.44
Особливості вступної : [вступ до навч. закл в 2016 р.] // Освіта. – 2016. - 4-11 трав. – № 18. – С. 2.

74.480.44
Підсумки реєстрації та подальші етапи проведення : [ЗНО-2016] // Освіта. – 2016. - 13 - 20 квіт. – № 15. – С. 4.

74.480.44
Радиш Н. Вступні іспити у ВНЗ замість ЗНО: чи виправдана така преференція? / Н. Радиш // Дзеркало тижня. – 2016. - 21-27 трав. – № 18. – С. 12.

74.480.44
Совсун І. Вступ-2016 / І. Совсун ; [про особливості цьогоріч. вступ. кампанії розповідає перш. заст. міністра освіти і науки України; спілкувався Дмитро Шулікін] // Освіта України. – 2016. - 23 трав. – № 20. – С. 4.

74.480.44
Шулікін Д. Про докторів філософії і фінансування ЗНО : [із засідання проф. парламент. комітету] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2016. - 16 трав. – № 18-19. – С. 7.