Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 10 (жовтень 2018)

Нормативно-правове забезпечення вищої школи

378(094)
Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг: Закон України № 2541-VIIІ від 6 верес. 2018 р. // Голос України. – 2018. - 12 жовт. – № 193. – С. 4-5.

37(477)(094)
Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України: наказ М-ва освіти і науки України від 22.05.2018 року № 509 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2018. – № 9. – С. 3-15.

378(477) (094)
Про затвердження Регламенту роботи Національного репозитарію академічних текстів: наказ М-ва освіти і науки України від 04.07.2018 № 707 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2018. – № 9. –
С. 77-84.

378(477) (094)
Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. № 652 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2018. – № 9. – С. 90-95.

37.014.543
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію проекту "Вища освіта України" [Текст] : постанова Кабінету Міністрів України від 26 верес. 2018 р. № 815 // Уряд. кур'єр. – 2018. - 17 жовт. – № 194. – С. 8.

378
Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти: розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 верес. 2018 р. № 660-р // Офіц. вісн. України. – 2018. – № 76. – С. 119-123.

378(477) (094)
Про Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах: лист М-ва освіти і наки від 15.08.2018 року № 1/11-8681 // Інформ. зб. та коментарі М-ва освіти і науки України. – 2018. – № 9. – С. 85-89.

Організація управлінської діяльності вищого навчального закладу

378.1
Бобало Ю. Інформаційні параметри системи внутрішнього забезпечення якості в закладах вищої освіти / Ю. Бобало // Вища освіта України. – 2018. – № 3. – С. 14-28.

378
В55 Вищі навчальні заклади Івано-Франківщини : стат. зб. / Костюк О. В., ред. – Івано-Франківськ : Голов. упр. статистики в Івано-Франків. обл., 2018. – 60 с.

378.147.091.33-027.22
Воробієнко П. Удосконалення практичної підготовки у закладах вищої освіти/ П. Воробієнко // Вища освіта України. – 2018. – № 3. – С. 29-33.

378.014.543+336.59
Гаврилович І. Витрати на освіту - інвестиції в майбутнє / І. Гаврилович // Галичина. – 2018. - 23 жовт. – № 91. – С. 1, 3.

37.091
Досвід поєднання STEM та інклюзивної освіти в літньому таборі на базі технічного вищого навчального закладу / Т. С. Тихомирова, О. М.. Шестопалов О. В. Філенко, О. В. Горбунова, О. А. Дуюн // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2018. – № 3. – С. 54-59.

378.012-047.22
Драч І. Управління дослідницькою діяльністю в системі університетського врядування: характеристика та закономірності / І. Драч // Вища освіта України. – 2018. – № 3. – С. 60-65.

377+303.8
Дяченко Ю. Г. Наукові конференції як чинник формування професійних компетентностей майбутніх фахівців нафтогазової галузі / Ю. Г. Дяченко, О. М. Зотова // Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку нафти і газу PGE - 2018 : матеріали міжнар. наук.-техн. конф., м. Івано-Франківськ, 24-27 квіт. 2018 р. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – С. 301-306.

378.1:331.3.105.22
Зіньковський Ю. До концептуальних засад розробки національного рейтингу закладів вищої освіти / Ю. Зіньковський, Г. Мірських // Вища школа. – 2018. – № 7-8. – С. 7-20.

378(477.86):622.323
Івасів Р. У тренді - зміцнення енергобезпеки : [про 51-шу річницю ІФНТУНГ] / Р. Івасів // Галичина. – 2018. - 2 жовт. – № 84. – С. 3.

378+130.12+17.023.36
Корсак К. Вища освіта шкідливих інформаційних епідемій / К. Корсак // Вища освіта України. – 2018. – № 3. – С. 39-46.

378.631.9:37.015.7
Малик Л. Б. Формування професійної компетентності майбутніх молодших спеціалістів нафтогазової промисловості у процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін / Л. Б. Малик // Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку нафти і газу PGE - 2018 : матеріали міжнар. наук.-техн. конф., м. Івано-Франківськ, 24-27 квіт. 2018 р. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – С. 377-381.

378.091
Опалюк Т. Л. Дидактико-методичні матеріали для написання соціально-педагогічного есе / Т. Л. Опалюк // Педагогіка і психологія. – 2018. – № 3. – С. 77-84.

378.048.02
Ніколаєва С. Ю. Критерії оцінювання, форми контролю і засоби діагностики результатів професійно-практичної підготовки доктора філософії / С. Ю. Ніколаєва, Н. В. Майєр // Інозем. мови. – 2018. –
№ 3. – С. 35-47.

378.1:37.014.5
Погребняк В. До проблем створення системи забезпечення якості вищої освіти у вітчизняній вищій школі / В. Погребняк, О. Дашковська, А. Солоденко // Вища школа. – 2018. – № 7-8. – С. 21-27.

378.147:331.361.3
Про стажування студентів // Праця і зарплата. – 2018. - 24 жовт. – № 39. – С. 6-7.

378.4
Сергієнко Є. Смислові аспекти управління сучасним університетом/ Є. Сергієнко // Вища освіта України. – 2018. – № 3. – С. 78-83.

378(477.86):622.323 70-річчя академіка НАН України Є. І. Крижанівського // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2018. – № 8. – С. 97.

378
Силантьєв, Д. Вища освіта в умовах сьогодення проблеми та перспективи / Д. Силантьєв, М. Іншин // Голос України. – 2018. - 2 жовт. – № 184. – С. 4.

378:005:316.324
Товканець О. С. Менеджмент освіти в умовах глобалізації: завдання і перспективи розвитку / О. С. Товканець // Педагогіка і психологія. – 2018. – № 3. – С. 23-32.

378.147.811.111
Фабрична Я. Г. Комплекс вправ для формування професійно орієнтованої компетентності майбутніх викладачів у письмовому двосторонньому перекладі з теми "Global educarion development"/ Я. Г. Фабрична // Інозем. мови. – 2018. – № 3. – С. 48-58.

28. 37.09
Шумська Л. П. Історія та сьогодення Полтавського коледжу нафти і газу Полтавського університету імені Юрія Кондратюк/ Л. П. Шумська, О. М. Зотова, О. М. Кочерженко // Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку нафти і газу PGE - 2018 : матеріали міжнар. наук.-техн. конф.,
м. Івано-Франківськ, 24-27 квіт. 2018 р. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – С. 352-357.

Організація навчально-виховного процесу

37:101:316. 37
Андрущенко В. Освіта як чинник подолання духовної кризи сучасної цивілізації / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2018. – № 3. – С. 5-13.

37.026:82-34.09
Баранюк І. Етичні оповідання Василя Сухомлинського як еталонні твори художньої педагогіки / І. Баранюк // Дивослово. – 2018. – № 9. – С. 24-29.

37.091.212:392(477)
Білоус П. Стародавні шкільні звичаї / П. Білоус // Дивослово. – 2018. – № 9. – С. 47-51.

37.014.543
Галат Д. Освітня ланка, обійтися без якої не можна : [фінансування передвищ.освіти] / Д. Галат // Уряд. кур'єр. – 2018. - 11 жовт. – № 191. – С. 3.

37:502.174
Гонська Н. 50 українських шкіл вчаться жити у стилю "еко": [життя без відходів] / Н. Гонська // Галичина. – 2018. - 4 жовт. – № 85-86. – С. 15.

378.147
Дубова С. Проблеми підготовки інформаційних фахівців для потреб українського аналітичного співтовариства / С. Дубова // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 8. – С. 7-11.

37.013(092)
Кулик Н. Невтомний українець : [про педагога Барвінського О.] / Н. Кулик // Освіта України. – 2018. - 15 жовт. – № 40. – С. 14-15.

37.013(092) (063)
Кулик Н. Сухомлинський forever : [до 100-річчя Сухомлинського В.] / Н. Кулик // Освіта України. – 2018. - 8 жовт. – № 39. – С. 8.

378:003.81'4:002.1:811.133.1(045
Мельник Є. Ю. Навчання написання зв'язних інформувальних і пояснювальних текстів з використанням автентичної відеопродукції ( на матеріалі французької мови ) / Є. Ю. Мельник // Інозем. мови. – 2018. – № 3. – С. 3-9.

377.36
Тимошенко М. "Аграрна освіта огріхів не прощає" / М. Тимошенко // Уряд. кур'єр. – 2018. - 3 жовт. – № 185. – С. 4.

37.014.5:374.71
Тимошенко Н. Освіта упродовж життя - головна тенденція розвитку сучасної освіти / Н. Тимошенко, О. Власюк, Т. Дараган // Вища школа. – 2018. – № 7-8. – С. 28-35.

378.147.31
Федоренко Л. О. Підвищення мотивації та комунікативної спрямованості занять з німецької мови з використанням автентичних відеоматеріалів і сучасних нейродидактики / Л. О. Федоренко // Інозем. мови. – 2018. – № 3. – С. 10-14.

37.026:82-34.09
Явдокимова В. "Я ніколи в житті не належав собі..." : (сценарій заходу для старшокласників) / В. Явдокимова, О. Ісаєва // Дивослово. – 2018. – № 9. – С. 30-35.

37(477):351.858
Якимчук О. Роль освіти в становленні національної свідомості українського народу (на основі творчості М. Пирогова, М. Драгоманова , І. Франка) / О. Якимчук // Вища освіта України. – 2018. – № 3. – С. 34-38.

Вступна компанія

378.091.212.2 ЗНО-2019 // Освіта України. – 2018. - 1 жовт. – № 38. – С. 2.

378.091.212.2
Шулікін Д. Тенденції ЗНО і використання субвенції / Д. Шулікін // Освіта України. – 2018. - 8 жовт. – № 39. – С. 6.

37.014543
Шулікін Д. Унормувати новації і відповісти на виклики / Д. Шулікін // Освіта України. – 2018. - 1 жовт. – № 38. – С. 4-5.

Наукова діяльність та міжнародне співробітництво

378.147:02] (430)
Богданов Г. Підготовка бібліотечних кадрів у Німеччині / Г. Богданов // Вісн. Кн. палати. – 2018. –
№ 8. – С. 43-46.

378.014.25
Короденко М. За новим досвідом - до Польщі / М. Короденко // Освіта України. – 2018. - 15 жовт. – № 40. – С. 6-7.

378.4
Короденко М. Університет набирає висоту : [НАУ відсвяткував 85-ту річницю] / М. Короденко // Освіта України. – 2018. - 15 жовт. – № 40. – С. 10.

378.4(4-8)
Краснянський М. Вища освіта США / М. Краснянський // Вища освіта України. – 2018. –
№ 3. – С. 66-70.