Інформаційний бюлетень "Вища освіта" № 1 (січень 2019)

Нормативно-правове забезпечення закладів вищої освіти

37(477)
(094)
Про внесення зміни до статті 80 Закону України "Про освіту" щодо забезпечення освітнього процесу належними умовами для праці та здобуття освіти : Закон України від 20 груд. 2018 р. № 2661-VIII // Уряд. кур'єр. – 2019. – 22 січ. – № 13. – С. 4.

378.015.31:355.233.2
Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти :
наказ М-ва освіти і науки України і М-ва оборони України 15.08.2018 р. № 1229/32681 // Офіц. вісн. України. – 2018. – № 91. – С. 89-101.

377.091
Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році : наказ М-ва освіти і науки України 10.10.2018 р. № 1082 // Офіц. вісн. України. – 2018. – № 91. – С. 65-88.

378.014.6
Про затвердження складу Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти : розпорядж. Кабінету Міністрів України від
27 груд. 2018 р. № 1063-р // Уряд. кур'єр. – 2019.
– 12 січ. – № 7. – С. 10.

Організація управлінської діяльності вищого навчального закладу

378.4/.6.014.6
Mirowska M. Providing the quality of the university educational process through the student potential development / M. Mirowska // Педагогіка і психологія. – 2018. – № 4. – C. 52-59.

378.014.6
Базелюк В. Управління якістю освітньої діяльності у закладах вищої освіти / В. Базелюк // Післядиплом. освіта в Україні. – 2018. – № 2. – С. 69-74.

378:331.2
Дзюба С. Облік робочого часу й оцінювання трудових затрат науково-педагогічних працівників вищої освіти України / С. Дзюба // Вища освіта України. – 2018. – № 4. – С. 15-24.

378.014.543.5
Єремєєва В. Завищені ціни за вищу освіту / В. Єремєєва // Фінанс. контроль. – 2018. –
№ 12. – С. 5-8.

378.046-021.68
Інтегрований підхід до викладання фармацевтичної технології у комплексній післядипломній підготовці провізорів-інтернів / Л. Нікогосян, І. Науменко, О. Красна, В. Бербек // Вища освіта України. – 2018. – № 4. – С. 50-55.

378.4
Кравчинська Т. Діяльність науково-методичної ради в освітньому просторі універси-тету: традиції та інновації / Т. Кравчинська, М. Скрипник // Післядиплом. освіта в Україні. – 2018. – № 2. – С. 52-62.

378.4
Кубенко В. Д. Перший в Україні інститут технічного профілю : [до 100-річчя заснування Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України] / В. Д. Кубенко, О. П. Жук // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2018. – № 12. – С. 64-66.

378.4
Курбатов С. Університетські рейтинги та проблема оцінки якості викладання і навчання / С. Курбатов // Вища освіта України. – 2018. –
№ 4. – С. 25-29.

378
Любарець В. Особливості професійної підготовки менеджерів соціокультурної діяльності для індустрії гостинності / В. Любарець // Вища освіта України. – 2018. – № 4. – С. 56-61.

37.01+378(417.477)
Ляшенко Л. Роль мов і вищої освіти в національній індентифікації молоді (Ірландія та Україна) / Л. Ляшенко, Н. Соловей // Вища освіта України. – 2018. – № 4. – С. 75-77.

378.147:021(477)
Матвієнко О. Бібліотечна освіта в Україні: "креативне руйнування" чи шлях до поступового зникнення? / О. Матвієнко // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 11. – С. 39-43.

378(477.86)
Мончук О. Пробне ЗНО - репетиція "бойового" / О. Мончук // Галичина. – 2019. –
4-10 січ.. – № 2. – С. 3.

378.014.6
Наумова В. Підготовка викладачів закладів вищої освіти до управління якістю освіти студентів / В. Наумова // Післядиплом. освіта в Україні. – 2018. – № 2. – С. 29-31.

378.014.3
Снісаренко О. Інноваційний підхід у підготовці здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії / О. Снісаренко, О. Ануфрієва // Післядиплом. освіта в Україні. – 2018. – № 2. – С. 74-85.

378.091
Шулікін Д. Космічна програма, регіональне замовлення і вибори до НАЗЯВО / Д. Шулікін // Освіта України. – 2019. - 21 січ. – № 1-2. – С. 4.

Організація навчально-виховного процесу

377.091(477)
Єршова Л. М. Модернізація змісту загальноосвітньої підготовки в системі професійної (професійно-технічної) освіти / Л. М. Єршова // Педагогіка і психологія. –
2018. – № 4. – С. 60-64.

374.7:141.333
Іонова О. М. Антропософськи-орієнтова-
ний підхід до освіти дорослих / О. М. Іонова // Педагогіка і психологія. – 2018. – № 4. –
С. 12-19.

373.5:821.161.2
Карпельова І. Упровадження технології розвитку критичного мислення на уроках вивчення творчості Олександра Довженка / І. Карпельова, О. Шуневич // Дивослово. – 2018. – № 12. – С. 16-25.

37.014.543
Клокар О. Концептуальні засади децентралізації бюджетного фінансування освітніх закладів / О. Клокар // Післядиплом. освіта в Україні. – 2018. – № 2. – С. 32-35.

377.36:687.1
Короткова Л. І. Сучасний стан професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг / Л. І. Короткова // Педагогіка і психологія. – 2018. – № 4. – С. 65-71.

37.091.3:811.111
Кукса Б. В. Сучасні дослідження проблем навчання міжкультурного ділового спілкування майбутніх фахівців у галузі туризму / Б. В. Кукса // Інозем. мови. – 2018. –№ 4. – С. 3-8.

37.091.3:811.112.2
Черніков О. Л. Комплекс вправ автономної роботи студентів третього курсі з формування лінгвосоціокультурної компетентності в німецькомовному читанні / О. Л. Черніков // Інозем. мови. – 2018. – № 4. – С. 54-57.

37.014(477)
Якимчук О. Значення "Національної доктрини розвитку освіти у ХХІ столітті" як засадничого документу для української освітньої системи / О. Якимчук // Вища освіта України. – 2018. – № 4. – С. 38-43.

Вступна кампанія

378.091.212.2
Короденко М. Умови прийому – 2019 / М. Короденко // Освіта України. – 2019. –
21 січ. – № 1-2. – С. 8-9.

378.091.212.2
Матат Д. Вступна кампанія, типові освітні програми і підручники / Д. Матат // Освіта України. – 2019. - 21 січ. – № 1-2. – С. 10-11.

Наукова діяльність та міжнародне співробітництво

373.3(73)
Огієнко О. І. Вплив упровадження автономного освітнього менеджменту на культуру та управління закладом освіти в сполучених штатах Америки / О. І. Огієнко // Педагогіка і психологія. – 2018. – № 4. – С. 44-51.

374.7(71+73)
Теренко О. О. Організаційно-педагогічні засади освіти дорослих у США і Канаді / О. О. Теренко // Педагогіка і психологія. – 2018. – № 4. – С. 20-26.