Гончаров Віктор Євгенійович


Гончаров, Віктор Євгенійович
Сублокальний геологічний прогноз нафтогазоперспективних об'єктів (на прикладі Талалаївського виступу Дніпровсько-Донецької западини) : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 13.10.06 / В. Є. Гончаров. - Івано-Франківськ, 2006. - 196 с. - 183-196.

Основною метою дослідження є наукове обґрунтування принципів і можливості проведення сублокального геологічного прогнозу нових нафтогазоперспективних об'єктів на територіях з високим ступенем освоєння надр.
Поставлена мета досягається вирішенням таких завдань: 1. Дослідити й науково обґрунтувати рівень та принципи проведення сублокального геологічного прогнозу нафтогазоперспективних об'єктів.
2. Визначити спроможність наявних і розробити нові принципи геологічних досліджень для виділення пошукових об'єктів сублокального рівня.
3. На основі розробленого комплексу геологічних досліджень сублокального рівня визначити перспективні ділянки й об'єкти для проведення пошуково-розвідувальних робіт на територіях з високим ступенем освоєння надр.
Объект дослідження. Талалаївський виступ кристалічного фундаменту й осадового чохла Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ), який є територією з високим ступенем освоєння надр і де практично завершена або перебуває на стадії завершення промислова оцінка локальних об'єктів та площ, що виявлені й підготовлені до глибокого буріння наявним комплексом геофізичних і геологічних досліджень.
Предмет дослідження. Нафтогазоперспективні об'єкти сублокального рівня контролю нафтогазоносності - пастки ВВ, можливість їх геологічного прогнозу, виявлення та картування на рівні природного резервуару.
Методи дослідження. Проведення сублокального прогнозу здійснювалося на основі розробки методологічних питань розвитку геологічних досліджень та використання наявних теоретичних і практичних здобутків геології з прогнозу нових нафтогазоперспективних об'єктів.
Прогноз і картування об'єктів сублокального рівня виконувався не тільки за наявними, вдосконаленими класичними (структурне картування, палеотектонічні реконструкції, зональний та локальний прогнози нафтогазоносності), а й розробленими в роботі новими принципами проведення геологічних досліджень будови осадового чохла в поєднанні з використанням можливостей комп'ютерної техніки й елементів геоінформаційних систем (ГІС).

ЗМІСТ
Вступ 1. Становлення й розвиток прогнозних досліджень
1.1. Короткий огляд історії виникнення різних рівнів прогнозу нафтогазоносності
1.2. Історія вивчення й сучасний рівень детальності проведення геологорозвідувальних робіт на території досліджень

2. Наукове обґрунтування рівня й принципів проведення сублокального геологічного прогнозу нафтогазоперспективних об'єктів

3. Сублокальний геологічний прогноз й принципи виділення нафтогазоперспективних об'єктів
3.1. Сучасні дослідження нафтогазоперспективних об'єктів
3.1.1. Дослідження горизонтальної структурної складової будови нафтогазоперспективних об'єктів
3.1.2. Дослідження вертикальної структурної складової будови нафтогазоперспективних об'єктів
3.2. Нові принципи геологічного прогнозу й картування нафтогазоперспективних об'єктів
3.2.1. Виділення й ранжування багаторівневих геологічних об'єктів на основі однаково вивчених горизонтальної й вертикальної структурних складових їх геологічної будови
3.2.2. Прогноз об'єктів сублокального рівня за допомогою відмітних точок
3.2.3. Модельний прогноз об'єктів сублокального рівня в межах резервуару
3.2.4. Побудова карт візуальних фреймів для створення системних уявлень про геологічну будову багаторівневих нафтогазоперспективних об'єктів

4. Сублокальний геологічний прогноз нафтогазоперспективних об'єктів в інтервалі поліфаціальних товщ мікрофауністичного горизонту на площі Талалаївського виступу Дніпровсько-Донецької западини
Висновки
Список використаних джерел
Додатки (окремою частиною)
Додаток А - Фрагмент структурної карти підошви верхньовізейських відкладів
Талалаївського виступу осадового чохла ДДЗ.
Додаток Б - Карта прогнозних об'єктів сублокального рівня на плікативній складовій структурної карти підошви візейських карбонатних відкладів Талалаївського виступу осадового чохла ДДЗ.
Додаток В - Карта прогнозних об'єктів сублокального рівня на плікативній складовій структурної карти покрівлі візейських карбонатних відкладів Талалаївського виступу осадового чохла ДДЗ.
Додаток Д - Структурна карта по покрівлі візейських карбонатних відкладів Талалаївського виступу у тривимірному зображенні.
Додаток Ж - Візуальний фрейм геологічної будови вивченої частини візейських карбонатних відкладів Талалаївського виступу осадового чохла ДДЗ.
Додаток 3 - Талалаївський виступ осадового чохла ДДЗ. Довгалівська площа.
Додаток К - Талалаївський виступ осадового чохла ДДЗ. Зимницька площа.
Додаток Л - Талалаївський виступ осадового чохла ДДЗ. Фомінцівська ділянка.
Додаток М - Талалаївський виступ осадового чохла ДДЗ. Гончаренківсько-Андріяшівський перспективний вузол.