Гладун Василь Васильович


Гладун, Василь Васильович
Геологічна будова і рейтинг нафтогазоперспективних об'єктів північного борту Дніпровсько-Донецького авлакогену : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 14.09.00 / В. В. Гладун. - К., 2000. - 363 с. - 313-330.

Метою є наукове обґрунтування та практичні [рекомендації щодо напрямків геологорозвідувальних робіт на нафту і газ на Пнб ВДА у межах України з використанням матеріалів по території Росії, пропозиції щодо освоєння його нафтогазового потенціалу при високій ефективності проведення пошуково-розвідувальних робіт в умовах малих глибин залягання продуктивних горизонтів в осадовому чохлі і верхній частині фундаменту.
Основні задачі досліджень:
- вивчення особливостей геологічної будови осадового чохла і фундаменту Пнб ДДА (територія України) на основі нових геофізичних та геологічних матеріалів і даних глибокого буріння;
- уточнення, деталізація розломно-блокової тектоніки Пнб (Україна, Росія) на основі його структурно-тектонічного районування;
- обґрунтування і виділення структурно-тектонічних зон (СТЗ), підзон концентрації НГПО, структурних смуг складок (ССС) Пнб, в тому числі слабовивчених його ділянок;
- здійснення нафтогазогеологічного районування нафтогазоносної субобласті Пнб, виявлення зон нафтогазоносності, оцінка перспектив нафтогазоносності з рейтингом і виділенням першочергових нафтогазоперспективних об'єктів;
- вибір пріоритетних і уточнення відомих напрямків подальших геологорозвідувальних робіт на нафту і газ на Пнб ДДА (Україна) з метою швидкого освоєння його нафтогазового потенціалу в найближчі роки для підвищення власного нафтогазовидобутку в Україні (в умовах малих глибин залягання продуктивних горизонтів чохла і фундаменту).
Фактичним матеріалом слугували дані стосовно 57 родовищ нафти і газу на Пнб ДДА (37- на території України, 20- Росії) і 397 нафтогазоносних, нафтогазоперспективних і прогнозних об'єктів Пнб (295 - в Україні, 102 - Росії), а також близько 300 свердловин (Україна, Росія) і десятків сейсмопрофілів. Автором врахований увесь накопичений геолого-геофізичний матеріал під час вивчення будови і нафтогазоносності ДДГНО з 1978 р. Завдання виконувались з використанням структурно-тектонічного і комплексного аналізів, порівняльних аналогій та систематизації геолого-геофізичних матеріалів з геологічної будови нафтогазоносності ДДГНО і Пнб.

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ РИСИ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ ПІВНІЧНОГО БОРТУ ДДА
1.1. Особливості будови
1.2. Літолого-стратиграфічна характеристика розрізу
1.3. Тектоніка і районування

РОЗДІЛ 2. НАФТОГАЗОНОСНІСТЬ ПІВНІЧНОГО БОРТУ ДДА
2.1. Нафтогазогеологічне районування
2.2. Нафтогазоносні і нафтогазоперспективні об'єкти

РОЗДІЛ 3. ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАФТОГАЗОПЕРСПЕКТИВНИХ ОБ'ЄКТІВ НА ОСНОВІ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ

РОЗДІЛ 4. НАФТОГАЗОВИМИ ПОТЕНЦІАЛ ПІВНІЧНОГО БОРТУ ДДА І ПОДАЛЬШІ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНІ РОБОТИ З МЕТОЮ ЙОГО
ОСВОЄННЯ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ