аналіз діяльності МО

Звіт обласного методичного об’єднання за 2018 рік

Діяльність бібліотек обласного методичного об'єднання (МО) протягом звітного року була спрямована на сприяння розвитку та вдосконалення основних методів і форм бібліотечної та бібліографічно-інформаційної діяльності; виявленні, вивченні, узагальненні та популяризації кращого інноваційного досвіду роботи; координації діяльності бібліотек вишів та їх взаємодії з книгозбірнями інших систем і відомств в організації підвищення кваліфікації бібліотечних працівників. Бібліотеки обласного методичного об'єднання поступово змінювали традиційні функції, трансформуючи весь комплекс послуг для якомога повнішого задоволення потреб різних категорій користувачів.

Звіт обласного методичного об’єднання за 2017 рік

Стрімкий розвиток та глобалізація інформаційно-комунікаційних технологій, реформування вищої освіти зумовлюють необхідність зміщення акцентів у функціонуванні університетської книгозбірні, як однієї із інфраструктурних інформаційно-комунікаційних складових. Адже сучасна бібліотека має відповідати міжнародним стандартам та впроваджувати якісні зміни у всі сфери діяльності. Сьогодні актуальним є питання збільшення внеску бібліотек закладів вищої освіти у розвиток інституціональних місій і цілей, впровадження нового спектра послуг, спрямованих на підтримку фахової комунікації, моніторинг, аналіз та інтеграцію результатів досліджень до світового наукового простору формування позитивного іміджу установи у країні та світі.

Звіт обласного методичного об’єднання за 2016 рік

Вагома роль в інформаційній підтримці навчального та наукового процесів відводиться бібліотекам вищих навчальних закладів, основна увага яких сьогодні зосереджена на комплектуванні та організації ресурсної бази, удосконаленні обслуговування користувачів різних категорій, запровадженні інноваційних технологій на основі наукових досліджень, бібліографічній, краєзнавчій та видавничій діяльності.

Звіт обласного методичного об’єднання за 2015 рік

Основним напрямком стратегії розвитку бібліотек вищого навчального закладу (ВНЗ) обласного методичного об’єднання (МО) у 2015 році було досягнення високого рівня якості бібліотечних послуг для забезпечення навчання і наукових досліджень студентів та науковців університету за допомогою застосування новітніх інформаційних технологій.

Звіт обласного методичного об’єднання за 2014 рік

Діяльність бібліотек обласного методичного об’єднання (МО) у 2014 році була спрямована на удосконалення бібліотечно-інформаційних послуг на основі використання інноваційних технологій, формування, опрацювання, упорядкування і зберігання бібліотечних фондів, всебічне сприяння науковій, навчальній, виховній діяльності навчальних закладів, розвитку творчої ініціативи бібліотечних працівників та підвищення їх професіоналізму.

Звіт обласного методичного об’єднання за 2013 рік

Головне завдання науково-технічної бібліотеки, як обласного методичного центру бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації – науково-інформаційне забезпечення загально-освітнього процесу і науково-дослідної роботи, сприяння популяризації знань, інтеграції науки, освіти, культури.

Звіт обласного методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації івано-франківської області за 2012 рік

Впровадження та застосування інформаційних комунікативних технологій, еволюція діяльності в напрямку створення електронної інформації, поєднання традиційних і електронних фондів, поява нових форм обслуговування користувачів зумовили протягом 2012 року потребу в удосконаленні управління бібліотек вищих навчальних закладів обласного методичного об’єднання м. Івано-Франківська.

Огляд діяльності методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації Івано-Франківської області за 2011 рік

Діяльність науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ як методичного центру бібліотек вищих навчальних закладів (ВНЗ) Івано-Франківської обл., націлена на надання методичної допомоги бібліотекам методичного об'єднання (МО), на координацію та кооперацію діяльності цих бібліотек. Вивчається, узагальнюється та розповсюджується передовий досвід з бібліотечної, бібліографічної та інформаційної діяльності, впроваджуються інноваційні технології.

Аналіз основних статистичних показників роботи Івано-Франківського обласного методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів освіти III-IV рівнів акредитації за 2006-2010 роки.

Сьогодні бібліотеки методичного об’єднання Івано-Франківської області – інформаційні та просвітницькі центри навчальних закладів, які вчасно вирішують нові проблеми та завдання. Лише постійне вдосконалення методики роботи бібліотек, їх технічне переоснащення, підвищення кваліфікації кадрів дає змогу вивести бібліотечну справу на новий, відповідний сучасним запитам, рівень.

Модель спеціаліста бібліотеки вищого навчального закладу. Якою їй бути?

Виникнення інформаційного суспільства нерозривно пов’язано з усвідомленням фундаментальної ролі інформації у суспільному розвитку. За останні роки значно змінилися умови праці у вузівських бібліотеках. Тотальна інформатизація суспільства, бурхливий розвиток навчальних закладів, необхідність забезпечення наукового та учбового процесів вищої школи, суттєва зміна структури бібліотек та їх кадрового складу – все це вимагає від працівників постійного підвищення рівня знань та навичок роботи у інформаційному просторі.

Збір матеріалів